Skip to content Skip to footer

Terapije s pomočjo konja

Intervence s pomočjo konja predstavljajo izjemno učinkovito in celostno razvojno podporo, namenjeno otrokom, mladostnikom in odraslim, zato se vse bolj uveljavljajo kot inovativna strokovna metoda v svetovalnem, terapevtskem, pedagoškem procesu in pri izvajanju psihosocialne in psihoterapevtske podpore za boljše duševno zdravje.

Konj s svojim gibanjem pozitivno deluje na razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti, izboljšanje drže, ravnotežja in koordinacije, reguliranje mišičnega tonusa, stabilizacijo medenice in izboljšanje gibljivosti sklepov. To že desetletja dokazuje tudi znanost.

Konj pa je tudi izjemno močan motivator in zaupnik, zato se lahko ob njegovi prisotnosti učimo reševati različne življenjske izzive, stiske in težave. Intervence s pomočjo konja nas spodbujajo k razvoju, razmišljanju, občutenju in nam dajejo motivacijo za uspešno premagovanje ovir.

Intervence s pomočjo konja so lahko usmerjene  preventivno ali terapevtsko-rehabilitacijsko.

Preventivne intervence so namenjene vsem, ki se zavedajo pomena zdravega življenjskega sloga, saj koristijo pri oblikovanju dobrih življenjskih navad, spodbujajo h gibanju v naravi, aktivnemu preživljanju prostega časa, delujejo sproščujoče in krepijo dobre medsebojne odnose.

Terapevtsko – rehabilitacijske intervence oz. terapija s pomočjo konja  (TPK)  je namenjena različnim ciljnim skupinam.

 • otrokom in mladostnikom s čustvenimi motnjami,
 • otrokom in mladostnikom z vedenjskimi težavami,
 • otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in/ ali hiperkinetično motnjo,
 • otrokom, mladostnikom in odraslim s posebnimi potrebami
  • motnja v duševnem razvoju
  • motnja avtističnega spektra,
  • govorno-jezikovne težave,
  • slepota in slabovidnost,
  • gluhota in naglušnost,
  • gibalna oviranost.
 • osebam, ki se soočajo z duševno stisko
  • depresija,
  • bipolarna motnja,
  • tesnobnost – anksioznost,
  • stres,
  • osebnostne motnje,
  • motnje hranjenja,
  • obsesivno-kompulzivne motnje,
  • odvisnostne motnje…
 • osebam, ki potrebujejo zdravstveno ali psihosocialno rehabilitacijo
  • zaradi bolezni centralnega in perifernega živčnega sistema (npr. spastičnost, ataksija, diskinezija, multipla skleroza …),
  • zaradi bolezni gibalnega aparata,
  • zaradi pridobljene poškodbe glave (npr. po nesreči ali možganski kapi),
  • zaradi dolgotrajne bolezni.
 • izboljša splošno psihofizično počutje
  • sprostitev,
  • poveča se občutek sprejetosti, varnosti in socialne vključenosti,
  • poveča se motivacija za gibanje,
  • poveča se tudi motivacija za soočanje z vsakodnevnimi izzivi,
  • izboljša splošno razpoloženje.
 • izboljšajo gibalne in zaznavne sposobnosti
  • izboljša se motorika in gibalne sposobnosti (usklajenost telesa, telesna simetrija,
   ravnotežje in koordinacija, drža postane bolj funkcionalna, aktivirajo se mišice,
   regulira se mišični tonus, stabilizira medenica, izboljša se gibljivost sklepov),
  • izboljša se zaznavanje in zavedanje lastnega telesa,
  • izboljša se orientacija v prostoru.
 • izboljša razumevanje in sprejemanje sebe
  • povečajo se sposobnosti zaupanja, navezanosti in prijateljskih občutij,
  • poveča se samozavest, samozaupanje in pozitivna samopodoba,
  • izboljšajo se sposobnosti soočanja s strahovi, stresom in vsakdanjimi težavami,
  • prepoznavajo svoje reakcije in vedenjske vzorce,
  • pridobijo delovne navade in osebno disciplino,
  • učijo se prevzemanja odgovornosti za svoje odločitve in dejanja,
  • poveča se samostojnost na različnih področjih (npr. pri skrbi zase in druge, pri
   vzpostavljanju stikov in vključevanju v družbo, pri učnih in delovnih procesih, pri
   preživljanju prostega časa),
  • lažje obvladujejo negativna čustva in se soočajo z življenjskimi neuspehi,
  • izboljša se poznavanje lastne osebnosti, vrednot, želja, vzorcev čustvovanja in
   mišljenja, konfliktov, strahov itd…
 • izboljšajo socialne kompetence in čustvena inteligenca
  • razvija se empatija in sočutni odnos do sveta okoli sebe,
  • izboljša se zmožnost prilagajanja na skupinsko dinamiko in dražljaje iz okolja,
  • odkrijejo se vzroki za frustracije in konflikte, razreševanje notranjih dilem in zvišanje
   frustracijske tolerance,
  • zmanjšajo se agresivni vedenjski vzorci,
  • povečajo se zmožnosti in želje za sodelovanje in vključevanje v skupino,
  • izboljša se komunikacijski stil,
  • izboljšajo se medsebojni odnosi v družini, med vrstniki, na delovnem mestu.
 • Izboljšajo kognitivne sposobnosti
  • izboljša se spomin,
  • izboljšata se pozornost in koncentracija,
  • izboljša se splošna poučenost ter organizacijske in izvršilne funkcije,
  • izboljša se govor in besedni zaklad,
  • izboljšajo se procesi razmišljanja,
  • izboljša se sposobnost učenja in spoznavanje ustreznejših učnih stilov,
  • izboljša se sposobnost za samoorganizacijo.

Terapevtska obravnava poteka ob in na konju, saj lahko vnaprej zastavljene cilje zasledujemo skozi različne situacije in aktivnosti: med negovanjem konja, preko opazovanja dinamike v čredi, preko ciljno naravnanih nalog in opravil ob konju ter preko druženja s konjem, vrstniki oz. drugimi udeleženci iz terapevtske skupine.

Ob vključitvi vaš terapevt izdela individualiziran program oz. terapevtski načrt z opisom izbranih metod, postopkov in pripomočkov, s pomočjo katerih bomo dosegali izbrane terapevtske cilje.

Terapevt prav tako predlaga pogostost in trajanje obravnav. Običajno program poteka enkrat tedensko in obsega najmanj 12 zaporednih srečanj. Pogosto se z našimi uporabniki odločimo tudi za celoletno obravnavo.

Obravnave lahko potekajo individualno, v paru, družinsko ali skupinsko.

Individualna srečanja običajno trajajo od 30 do 45 minut, skupinska srečanja pa od 60 do 90 minut.

Po presoji terapevta lahko oseba po zaključenem obdobju terapevtskih obravnav nadaljuje aktivnosti v programu “Zdravo odraščanje s konji”, ki ga lahko posebej prilagodimo tudi osebam s posebnimi potrebami. – REKREATIVNI PROGRAM JAHANJA in DRUŽENJA S KONJI ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI.

Terapije s pomočjo konja izvajajo strokovnjaki s področja šolstva, zdravstva in socialnega varstva, ki so opravili ustrezno specializacijo.

 • Metka Demšar Goljevšček, univ.dipl.ped., terapevtka za TPK,
 • Kaja Koleša, dipl.soc.del., terapevtka za TPK,
 • Nina Partljič, dipl.biopsih., terapevtka za TPK,
 • Maša Bastič, dipl.biopsih., terapevtka za TPK.
Terapije

Terapije s pomočjo konja

Individualna skrajšana obravnava

35 €

Do 30 min.

Individualna obravnava

50 €

Do 45 min.

Partnerska ali družinska obravnava

70 €

Do 60 min.

Skupinska obravnava

350 €

10 srečanj po 60-90 min.

Kako vam lahko pomagamo?

Takojšnja vključitev

Želim vaš povratni klic